REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 
PRZEDSZKOLA NR 52 W GDAŃSKU

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm. oraz Statut Przedszkola)

  

  Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu
  nr 52 w Gdańsku
 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania, opieki i kształcenia.
 3. Rada Pedagogiczna zatwierdza, opiniuje i wnioskuje, w formie uchwał, w sprawach związanych z bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą
  i organizacją placówki.

  

  Rozdział II.

Struktura Rady Pedagogicznej

§ 2

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 3

 1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  po półrocznej pracy, po zakończeniu pracy w danym roku szkolnym, a także na posiedzeniach szkoleniowych i organizowanych w miarę bieżących potrzeb.
 2. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
  • dyrektor przedszkola,
  • Rada Pedagogiczna,
  • organ prowadzący.
 3. Termin zwołania zebrania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.
 4. Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna wcześniej podać do wiadomości zagadnienia zaplanowane do dyskusji na posiedzeniu.

  

  Rozdział III.

Cele, zadania i kompetencje

§ 4

 1. Rada Pedagogiczna jest organem wspomagającym działania dyrektora, mającym
  na celu:
  • dbanie o jakość pracy placówki przez: tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej przedszkola, współdecydowanie o kierunku rozwoju oraz aktywny udział
    w badaniu efektów pracy placówki;
  • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i upowszechnianie wiedzy o jego rozwoju.

§ 5

 1. Do podstawowych zadań Rady należy:
  • planowanie i organizacja pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; analizowanie i ocenianie tej pracy oraz wyciąganie wniosków na przyszłość;
  • analizowanie i ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola;
  • upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, innowacji i eksperymentów;
  • organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego;
  • przygotowywanie projektu statutu lub jego zmian;
  • planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków.

§ 6

 1. W ramach swych kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:
  • uchwala statut placówki;
  • zatwierdza program rozwoju placówki;
  • podejmuje uchwały w sprawach innowacji, eksperymentów pedagogicznych
   i badań naukowych, które mają być prowadzone na terenie placówki;
  • ustala organizację wewnętrznego doskonalenia nauczycieli i plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • zatwierdza terminarz spotkań Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym;
  • ustala i zatwierdza regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 7

 1. W ramach swych kompetencji opiniodawczych Rada Pedagogiczna opiniuje:
  • organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć pracy nauczyciela;
  • projekt planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu i środków specjalnych;
  • kandydatury nauczycieli do odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
   w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • przedszkolny zestaw programów;
  • programy opracowane przez nauczycieli i przyjmowane do realizacji;
  • propozycję kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub inne stanowisko kierownicze;
  • powierzenie funkcji dyrektora na następną kadencje przez organ prowadzący. 
 2. Ponadto Rada Pedagogiczna powołuje ze swojego grona zespół, który przygotowuje opinię o pracy dyrektora w celu dokonania oceny jego pracy zawodowej.
  Po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną opinie przedkłada się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

§ 8

 1. W ramach swych kompetencji wnioskodawczych Rada Pedagogiczna ma prawo do:
  • występowania z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie danej osoby z funkcji dyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;
  • dokonywania z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania placówki;
  • występowania do organu nadzorującego przedszkole z wnioskami o zbadanie
   i dokonanie oceny pracy przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu;
  • wyznaczenia swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
  • występowania do dyrektora przedszkola w sprawie opracowania ramowego rozkładu dnia przedszkola;
  • występowania o zorganizowanie zebrania rady (na wniosek co najmniej 1/3 jej członków);
  • występowania o powołanie komisji problemowych (w razie takiej potrzeby).

§ 9

 1. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:
  • przygotowywania i prowadzenia zebrań Rady Pedagogicznej;
  • powiadamiania wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie
   z zatwierdzonym przez Radę terminarzem spotkań;
  • przedstawiania nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
  • realizacji uchwał Rady Pedagogicznej;
  • tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich jej członków w celu podnoszenia jakości pracy placówki;
  • oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy
   i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • zapoznawania na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
   i innych przepisów dotyczących działalności placówki;
  • informowania na bieżąco o działalności placówki i jakości jej pracy.

  

  Rozdział IV.

Organizacja pracy

§ 10

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami, planami, regulaminami i terminarzem.
 2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych, które mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego lub 1/3 członków Rady, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w jego połowie i na zakończenie. Pozostałe spotkania odbywają się zgodnie 
  z terminarzem i bieżącymi potrzebami placówki.

  

  Rozdział V.

Tryb podejmowania uchwał

§ 11

 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
  2/3 jej członków.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.
 3. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu realizacji uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole.
 4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

  

  Rozdział VI.

Sposób dokumentowania działalności
i posiedzeń Rady Pedagogicznej

§ 12

 1. Zebrania Rady są protokołowane. Protokół każdego posiedzenia jest sporządzany
  w terminie 7 dni i wpisywany do księgi protokołów.
 2. Protokół zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant wyznaczony na danym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego lub jego zastępcę.
 3. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu.
  Na następnym spotkaniu Rada Pedagogiczna decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek.

§ 13

 1. Podstawowym dokumentem działania Rady jest Księga Protokołów Rad Pedagogicznych.
 2. Księga protokołów może być udostępniona – tylko na terenie placówki – do wglądu wszystkim członkom Rady, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego
  i sprawującego nadzór pedagogiczny. Innym osobom księga może być udostępniona
  po podjęciu przez Radę stosownej uchwały.

  

  Rozdział VII.

Prawa i obowiązki członków Rady

§ 14

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:
  • rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutowych funkcji placówki;
  • czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej;
  • udziału w wewnętrznym doskonaleniu i rozwijania własnych umiejętności zawodowych przez podnoszenie kwalifikacji i samokształcenie;
  • przestrzegania prawa oświatowego i zarządzeń dyrektora;
  • przestrzegania i realizowania uchwał Rady Pedagogicznej;
  • składania sprawozdań z przydzielonych zadań;
  • nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 15

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do:
  • zgłaszania wniosków dotyczących podnoszenia jakości pracy placówki;
  • wnoszenia dodatkowych punktów do porządku obrad Rady;
  • pełnej informacji z zakresu zarządzania i gospodarki finansowej placówki.

  

  Rozdział VIII.

Postanowienia końcowe

§ 16

W realizacji swych zadań Rada współpracuje z dyrektorem przedszkola i radą rodziców.

§ 17

Rada wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do reprezentowania jej 
na zewnątrz.

§ 18

Działalność Rady jest zgodna z obowiązującym prawem.

§ 19

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.