1. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
  • telefonicznie: nr tel./fax (58) 341-11-81,
  • e-mail: p-le52@wp.pl,
  • osobiście, w godzinach pracy przedszkola – u dyrektora placówki,
  • listownie: Przedszkole Nr 52 80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 12,
  • dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu się telefonicznie,
  • sprawy wychowawczo - opiekuńcze dotyczące dzieci rodzice lub opiekunowie prawni mogą załatwiać osobiście z nauczycielami opiekującymi się danym oddziałem,
  • rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą skarg i wniosków,
  • wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji,
  • przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz ewidencjonowanie skarg
   i wniosków w przedszkolu koordynuje dyrektor.