STATUT PRZEDSZKOLA NR 52 W GDAŃSKU

Podstawy prawne:

 • art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.),
 • art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 • załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
 • Konwencja Praw Dziecka.

Rozdział I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

 • Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Nr 52 w Gdańsku
 • Organ prowadzący przedszkole:Miasto Gdańsk.
 • Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa.
 • Przedmiot działalności: Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku 3–6 lat.
 • Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez gminę według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 • W zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego obwód przedszkola określają odrębne przepisy.

§2

 • Przedszkole czynne jest 11 godz. dziennie (6.00–17.00).
 • Przerwę w odbywaniu zajęć określa projekt organizacyjny przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.
 • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3–6 lat i tworzą 4 grupy wiekowe.

§3

 • Przedszkole zatrudnia dyrektora i 8 nauczycieli.
 • W przedszkolu zatrudnione są 4 woźne i 2 pomoce nauczyciela w grupach dzieci 3-letnich oraz 3 -4 letnich i intendent. W kuchni zatrudniona jest kucharka i 2 pomoce kucharza. Konserwator zatrudniony na 0,5 etatu.
 • Przedszkole prowadzi żywienie na zasadzie dobrowolności.
 • Wpływ na ustalenie stawki żywieniowej mają rodzice i dyrektor.

 

Rozdział II.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  • wspomaga indywidualny rozwój dzieci,
  • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  • współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,
  • rozwija ogólną sprawność ruchową.
 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:
  • udziela dzieciom pomocy psychiczno-pedagogicznej,
  • w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej,
  • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane.
 3. Zadania opiekuńcze przedszkola:
  • sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin Przedszkola,
  • dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przedszkole służy pomocą w uzyskaniu zapomogi w instytucjach do tego powołanych,
  • dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osobę dorosłą (rodziców, opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

  

Rozdział III.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§5

 1. Organami przedszkola są:
  • Dyrektor przedszkola,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.
 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

§6 

  1. Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:
   • kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
   • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
   • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
   • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
   • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,
   • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
  2. Dyrektor przedszkola decyduje w sprawach:
   • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
   • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
   • występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
  3. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

 1. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom.

§7

 1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:
  • stanowiące,
  • opiniodawcze,
  • wnioskodawcze.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy, programu wychowawczego,
  • przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian,
  • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
  • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dziecka 5 i 6-letniego realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),
  • przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego,
  • ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
  • uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.
 3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
  • opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,
  • opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu,
  • opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora,
  • opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
  • wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu,
  • wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,
  • odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
  • wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
  • zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,
  • wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.
 4. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:
  • występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,
  • wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

§8

 1. Rodzice mają prawo do:
  • znajomości planów miesięcznych w oddziale,
  • znajomości zadań wynikających z planu rocznego, z którym dyrektor przedszkola zobowiązany jest zapoznać rodziców na początku roku szkolnego,
  • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i wychowania,
  • wdrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
 2. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, ustala Regulamin Przedszkola – załącznik nr 1 do statutu.

Rozdział IV.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§9

  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie § 2 ust. 2.

  1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

 1. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
  • czas pracy przedszkola,
  • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§10

Sposób rekrutacji dzieci do przedszkola ustala Regulamin Przedszkola.

§11

  1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przedszkola są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

  1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego poziom ich rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§12

  1. Praca wychowawczo-pedagogiczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez dyrektora.

  1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 4 sale zabaw i zajęć dydaktycznych, salę gimnastyczną, ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjno-sportowe.

 1. Jeżeli zaistnieje potrzeba, organizuje się oddział integracyjny dla dzieci kierowanych przez poradnię psychologiczni-pedagogiczną. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 20.

 

Rozdział V.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§13

  1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

  1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1, określają odrębne przepisy.

§14

  1. Nauczyciel prowadzi prace wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

  1. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zadań, a w szczególności:
   • ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
   • tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
   • prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i odpowiada za jej jakość,
   • przeprowadza diagnozę gotowości szkolnej dziecka 5 i 6-letniego,
   • współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.
  2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

  1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakty z ich rodzicami w celu:
  • poznania, ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  • ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  • włączania ich w działalność przedszkola.

§15

Obowiązki innych pracowników reguluje Regulamin Przedszkola.

 

Rozdział VI.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§16

  1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3–6 lat. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 8 roku życia.

 1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

Rozdział VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 1. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§18

  1. Zmiany do statutu mogą być podejmowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 1. Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów.

§19

S t a t u t  wchodzi w życie z dniem uchwalenia.