ZARZĄDZENIE NR 3/23

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 poz.1082, 2022 poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089) zarządza się, co następuje:

  • 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnegooraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk na rok szkolny 2023/2024:

1) od 01.03.2023 r. od godz. 12.00 do 15.03.2023 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2) 27.03.2023 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

3) od 28.03.2023 r. od godz. 8.00 do 03.04.2023 r. do godz. 16.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

4) 05.04.2023 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • 2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającegooraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk na rok szkolny 2023/2024:

1) od 15.05.2023 r. od godz. 9.00 do 19.05.2023 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym

2) 31.05.2023 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

3) od 01.06.2023 r. od godz. 8.00 do 07.06.2023 r. do godz. 16.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

4) 09.06.2023 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego.
  • 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.gdansk.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  z up. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

ZASTĘPCZYNI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Monika Chabior

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów zerowych rozpocznie się 15 maja 2023 r. o godz. 9:00 i potrwa do 19.05.2023 r. do godz. 16.00

https://edu.gdansk.pl/rekrutacja-26.html